Vedtekter Råde Historielag

VEDTEKTER FOR RÅDE HISTORIELAG

Sist endret etter vedtak på årsmøtet 30.09.2021.

1. Formål

Råde Historielag vil fremme og vekke den historiske interessen blant Råde kommunes befolkning.

Råde Historielag er tilsluttet Østfold Historielag og Landslaget for lokalhistorie.

2. Virksomheten

Laget søker å nå dette mål bl.a. ved:

A. Avholde møter med historiske foredrag.

B. Samle opplysninger om tradisjon, målføre, stedsnavn og folkeminner av alle slag.

C. Delta i arbeidet med registrering, bevaring og fredning av kulturminner i Råde.

D. Medvirke til å arrangere Bygdedagen i Råde.

E. Holde åpent på Bygdetunet med kaffe på Markedsdager som blir arrangert av Handelsstanden på Karlshus.

F. Stimulere og hjelpe slekts-granskere.

G. Holde medlemmer og andre interesserte informert om Råde Historielags virksomheter via internett (epost, Hjemmesiden, Facebook og SMS)

H. Oppnevner Årbokutvalg og ansvarlig for utgivelse av Røtter som er Råde Historielags årbok

I. Oppnevner kalenderutvalg, og ansvarlig for utgivelse av Råde-Kalenderen.

3. Bygdetunet, Teltebua og Nordre Dalen

Råde Historielag eier bygningene og driver Bygdetunet, Teltebua og Nordre Dalen i Råde.

Styret skal sammen med årsberetningen legge frem rapport om vedlikehold av lagets bygninger på årsmøte.

Historielagets leide eiendommer kan ikke pantsettes, og eventuelle kreditorer kan ikke med rettslig virkning ta utlegg i eiendommene.

Skulle Råde Historielag bli oppløst går eiendommene tilbake til utleier uten vederlag. Eventuell bebyggelse, inventar og andre eiendeler stilles i så fall til rådighet for Fylkeskonservatoren i Østfold/Østfoldmuseet.

4. Medlemskap

Medlem av laget kan enhver bli som støtter lagets formål og betaler årskontingent. Årskontingenten fastsettes på årsmøtet. Blir ikke kontingenten betalt etter skriftlig purring kan styre stryke medlemmet fra medlemslisten. Utmelding kan skje skriftlig eller via elektronisk melding.

Råde Historielag betaler kontingent per medlem til Østfold Historielag. Beløpet fastsettes av årsmøtet i Østfold Historielag. Råde Historielag betaler også kontingent per medlem til Landslaget for lokalhistorie.

5. Årsmøtet

Laget holder årsmøte innen utgangen av februar hvert år.
Møtet kunngjøres ved direkte kontakt med medlemmene senest 1 måned før møtet Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må innsendes til styret innen 20. januar Innkalling med sakliste sendes ut senest to uker før årsmøtet.

På årsmøte behandles:
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
Styrets årsberetning med rapport om vedlikehold av lagets bygninger.
Revidert regnskap og budsjett.
Fastsettelse av årskontingent
Innkomne forslag

Valg
For å beholde kontinuitet i styret, bør vanligvis ikke flere enn maksimalt 3 av de 5 styremedlemmene stå på valg årlig.

Valg av leder for 1 år

Valg av nestleder for 2 år

Valg av sekretær for 2 år

Valg av kasserer for 2 år

Valg av ett styremedlem for 2 år

Valg av 3 vararepresentanter. Vararepresentantene har anledning til å møte på styremøtene uten at det foreligger forfall blant styremedlemmene. Er styret fulltallig har vararepresentantene ikke stemmerett.

Valg av en revisor årlig, for 2 år. Det skal være to revisorer.

Valgkomiteen består av 3 medlemmer hvor en velges hvert år for tre år. Den som har sittet lengst i komiteen er leder av denne.

Det velges minst ti medlemmer til museumskomité. Derav;

2 til hjelp med rydding på Skansene og i Pilgrimsleden,

4 til dugnad på Bygdetunet, Teltebua og Nordre Dalen
4 til dugnad på Bygdedagen og Markedsdager.

6. Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Leder kaller inn og leder styremøte. Ved fravær av styreleder er det nestleder som overtar hans rolle. Driften av laget hører under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av lagets virksomhet. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styret kan gjøre nødvendige vedtak via elektroniske media.

7. Forslag

Forslag som kommer laget i hende, og som ønskes behandlet av laget, skal behandles av styret og legges fram på årsmøtet med styrets innstilling. Vanlige forslag krever alminnelig flertall.

Forslag til endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

8. Æresmedlem

Har et medlem utmerket seg i Historielagets arbeid eller bemerket seg på annen måte, kan styret utnevne vedkommende til æresmedlem i Råde Historielag, som bekjentgjøres på årsmøte.

Æresmedlem i Råde Historielag får gratis medlemskap.

9. Oppløsning/opphør av virksomheten

Råde Historielag opphører hvis 2 påfølgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom hvorav det ene kan være ekstraordinært, beslutter dette med 2/3 flertall.

Råde, den 30. september 2021.

 

Neste Møte :

Se Aktiviteter