Årsmøteinnkalling

 

RÅDE HISTORIELAG INNBYR TIL ÅRSMØTE
TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL 19.00 PÅ BØNDERNES HUS

Dagsorden:
1       Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden
2.      Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
3.      Styrets årsberetning.
4.      Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.
5.      Fastsettelse av årskontingent.
6.      Innkomne forslag.
Saker til behandling:

A
Forslag fra Villy Saltermark til årsmøtet i Råde Historielag, 2015.
Styret i Råde Historielag skal legge fram et forslag på Driftsplan for Dalen Nordre, (Tombdalveien 9, gnr 25 bnr 11) til årsmøtet 2016.
Styret skal sette sammen et utvalg som skal komme med forslagene.
Utvalget har fritt spillerom men disse 5 punktene skal være med i forslagene.
1. Framdrift av restaurering/vedlikehold i en prioritert liste
2. Foreslå hvor mye penger som skal brukes hvert år til å fullføre listen
3. Hva som skal gjøres med inventaret. (registrering, restaurering-kaste)
4. Muligheten for å få et sanitæranlegg. (toalett med vaskemuligheter)
5. Forslag til bruk av anlegget.
B

Historielaget er tilbudt den eldste delen av smia til Brødrene Olafsen.

Giveren av Smia vil legge inn kr 200.000,- til flyttingen.

a.  Innforstått med at Årsmøte mener at historielaget skal overta Smia,

ber styret om tillatelse fra årsmøtet til å forhandle fram en avtale om flytting av Smia.

Prisen på flyttingen vil være avgjørende om avtalen skal godkjennes.

For å få hjelp vil styret kontakte fagfolk og sjekke om flyttingen skal legges ut på anbud.

b.   Plassering av Smia?  A. Bygdetunet.  B. ved Teltebua.

c.   Styret ber om tillatelse til å bruke av sparepengene til flyttingen av Smia;

A. Kr. 75.000,-           B. Kr.  100.000,-                   C.  Kr. 125.000,-

C

Styret foreslå uforandret kontingent med kr 150,- for hovedmedlem og kr 50,- for familiemedlem.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet  må være styret i hende senest 20.01.2015.
7.      Valg
8.      Avslutning.
MEDLEMSMØTE
Etter årsmøtet vil det bli avholdt er medlemsmøte hvor Fylkeskonservator Anne Sophie Hygen kåserer over emnet ”Liver i middelalderen”
Enkel bevertning og utlodning
Alle hjertelig velkomne, medlemmer og ikke medlemmer.
Styret i Råde Historielag