Årsberetning 2015

Årsberetning Råde Historielag 2015

Etter årsmøte som ble avholdt på Bøndenes Hus 12. februar 2015 ble følgende valgt:

 

Styret:

Leder John Grimstad

Nestleder Jørgen Gjersøe

Styremedlem, kasserer Villy Saltermark

Styremedlem, sekretær Tarald Amundsrud

Styremedlem Anette Dingtorp

 

Varamedlemmer: Per Anton Berge

Liss Cathrine Holme Stokker

Reidar Simensen

 

Museumskomite:

Medlemmer:

Trond Holmen
Erik Haugesten
Per Johannes Auberg
Roy Arne Olsen
Vidar Sørlie
Aina Åsheim
Linda Åsheim
Solveig Høgalmen

 

Revisorer Kari Horntvedt

Øivind Lågbu

 

Valgkomite Kari Baardseth

Anne Marie Kviserud

Hans Ole Weel

 

Styremøter

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2015 og 75 saker er behandlet. Varamedlemmene deltar på styremøtene. Museumsstyret har ikke hatt noen leder i år. Men Trond Holmen har vært innkalt til møtene, og Vidar Sørlie har møtt noen ganger i hans sted.

 

Representasjon:

Eigill Tangen møter i Østfoldmuseums museumsråd.

Arrangementer og møter.

22. januar 2015 var historikker Trond Svandal på Bøndenes Hus og kåserte over emnet: Krigen i Østfold i 1814.

12. februar 2015 ble det avholdt årsmøte, og etter årsmøtet kåserte fylkeskonservator Anne Sophie  Hygen over emnet : Middelalderen- hvordan var levekårene den gang.

16. april 2015 kåserte John L. Johnes om Petter Wessel Tordenskiolds liv og virke.

24. september 2015 kåserte forfatteren Jon Michelet på Grendehuset over emnet Krigsseilerne.  Han tok utgangspunkt i rådesokningen Hans Sundby fra Huseby og hans opplevelser under krigen.

28. oktober 2015 orienterte Dagfinn Larsen om slektsgransking.

3. desember 2015 skulle vi hatt julemøte og hvor Lars Ove Klavestad skulle snakke om arkitekturen i Fredrikstad. Planen var at vi skulle servere julemat, og ba om påmelding. Da det var få som meldte seg på avlyste vi møtet.

Det har vært varierende fremmøte på møtene. Fra over et hundre tilhørere da Jon Michelet var her til noen ganske få ved andre anledninger.

Bygdedagen

Bygdedagen fant sted søndag 14.juni. Noen medlemmer fra museumskomiteen hadde gjort et godt arbeid før dugnaden, som vanlig ble gjennomført uka før bygdedagen. Bygdetunet presenterte seg fra sitt beste både ute og inne. Stor takk til dere som deltok i dugnaden.        Per Andersen var også i år gavmild med flotte blomster til å pynte med på bygdetunet.
Bygdedagen var godt besøkt. Dagen ble innledet med at sogneprest Arne-Leon Risholm ankom bygdetunet med hest og trille. Bjørn Strømnes var som i tidligere år kusk. Sognepresten holdt friluftsgudstjeneste og kantor Børge Sandal sørget for musikken.
Lensmann Kjetil Lunde holdt tale for dagen.
Kulturskolen bidro, det samme gjorde Råde Skolemusikkorps, leikarringen, Tomb Kammerskor, trekkspillgjengen og endelig håndbakmesterskap. Dette siste skapte stor munterhet, og finalen var mellom Hans Thorvald Karlshusbund og Hans Petter Wiersholm, med førstnevnte som vinner.
Vansjø Maskinlag malte korn med en gammel kvern, og de tresket med en gammel  piggmaskin. Det ble demonstrert hvordan man skor en hest. Det var stilt ut mange gamle maskiner, biler m.v.
Råde Bygdekvinnelags vevstue bidro med utstilling av arbeider derfra. Ivar Grimstad stilte også i år ut sauer med lam, noe som er populært for de barna som er med på bygdedagen.
Aud Kari Holme og Bjørg Alette Holmen bakte brød i bakerovnen
Det var god avsetning på brødskiver fra nybakt brød, sveler, kaffe og varm grøt som igjen ble varmet i et feltkjøkken.
Det praktiske rundt selve arrangementet fungerte bra og styret takke alle som bidro til at bygdedagen 2015 ble en vellykket dag.
Styret mener at det bør legges til rette for aktiviteter for barn på bygdedagen, og alle gode forslag mottas med takk.

 

Tanker om fremtiden

Historielaget har i flere år hatt åpent i fire timer hver lørdag i juli måned. Forsvarsforeningen har også hatt åpent på Teltebua samtidig. Det har vært minimalt besøk både hos
forsvarsforeningen og hos oss. Styret har derfor nå en dialog med forsvarsforeningen om vi skal samarbeide om et opplegg som kanskje bør være på andre dager, og med en del aktiviteter. Vi har ikke noe klart opplegg enda, men vi arbeider med det.

Lagerplass

Som det fremgikk av fjorårets årsmelding, måtte vi fjerne våre eiendeler fra rådhuset i fjor. Historielaget har fått leie et lite rom i kjelleren på den gamle e-verks bygningen, slik at vi nå kan lagre ting der, som ikke egner seg til å bli lagret på bygdetunet.

Bygdetunet.

På bygdetunet har vi fått reparert stabburet. Det er lagt nytt tak, panelt om en vegg, og for øvrig reparert huset og malt dette. Det meste av de gjenstandene som sto under
kjørebrua på låven har vi nå fått inn på låven, og inn på det gulvet vi la forrige år. Dessverre hadde gjenstandene stått rett på bakken, slik at disse var noe skadet.
Rett før julen 2015 kjøpte vi lys og satte de på en flott einer som står på bygdetunet. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på dette, men gleden ble kortvarig. Etter få dager ble lysene stjålet.
For et par år siden fikk vi en karjon. Den trengte en restaurering, og den ble sendt til Tynset,
og er nå kommet tilbake og er blitt veldig fin.
I desember ble Aubergstua benyttet ved to anledninger. Den første gangen lånte Råde Bondelag Aubergstua til å ha en lunch for ordfører og innbudte gjester i anledning markeringen av jordverndagen.
Den andre gangen var det Liss Holme Stokker, som i lengre tid har foreslått at historielaget
skulle arrangere noe for barn/unge der før jul. Hun tok kontakt med ungdomsskolen og fikk til baking av brød og annet bakverk. Det var et positive arrangementer som fikk god dekning i pressen.

 

Nordre Dalen.

Det har stått vann i kjelleren og det må vekk før vi kan gjøre noe mer. I løpet av året er den utvendige grøftingen fullført, og vi håper nå at vann ikke skal være noe problem. Det er fuktig innvendig i huset, og for å få bukt med det har vi installert en solventilator. Vi har ikke registrert effekten på den enda, men vi så det som eneste alternativ siden det ikke er innlagt strøm der. Vi hadde en befaring fra fylkeskonservatoren i Nordre Dalen i forbindelse med at de også befarte smia. De mente at stua hadde vært panelt innvendig. Det er også andre ting som kan tyde på det. De anbefalt oss å undersøke i distriktet om det var spesielle paneler som hadde vært brukt i distriktet på 1850 tallet. Det har vi ikke fått noen klarhet på enda. Hvis det blir aktuelt med snekkerarbeider, har byggfaglinjen på Tomb videregående skole sagt seg villig til å utføre arbeidet gratis. Vi regner med at dette blir gjort i løpet av 2016.
Vi har retten en henvendelse til kommunen og vi kan sette opp en utedo det, men fått avslag på det. Skal vi ha noe toilett må vi ta kontakt med et firma som kan søke om en løsning. Vi oppfatter dette som å bli en for kostbar affære.

 

Smia

Det ble enstemmig vedtatt på forrige årsmøte at vi skulle arbeide for å se om vi maktet å overta dette huset. Umiddelbart etter årsmøtet tok vi kontakt med Rygge museum og fylkeskonservatoren for å søke kompetanse og hjelp. Fylkeskonservatoren kom på befaring først i mai, og de mente at det ikke ville være mulig å flytte denne smia hel. De foreslo at vi skulle få en takst fra en fagmann som hadde erfaringer med slikt arbeide, på hva det ville koste å flytte smia. De foreslo at vi skulle ta kontakt med byggmester Egil Nordli, Gressvik.
Nordli kom på befaring først i august. Han spurte om vi kunne få noen til å tegne en målsatt skisse over smia og med en beskrivelse av takkonstruksjonen. Ved hjelp av andre fikk vi tips om at Asbjørn Haugdal kunne hjelpe oss med dette gratis. Han var på befaring i september og tok masse bilder og mål. Etter en tid fikk vi en tegning av smia men ingen beskrivelse. Dette  sendte vi til Nordlie, som ba om å få en beskrivelse avtaket. Haugdal har lovet å komme med det, og han var på befaring i smia den 9. januar.

 

Skansene

 

Skansene er ryddet på vanlig måte. Ifjord ryddet vi en del utenfor selve skansen på Vetaåsen. Dette gjorde vi etter godkjennelse av grunneier. Vi bør ta ny kontakt med grunneier, da det hadde vært ønskelig å få ryddet enda litt for å bedre utsikten.

 

Pilegrimsleden.

Pilegrimsleden ble offisielt åpnet 7. juni 2015. Foruten vanlig vedlikehold over selve leden har vi i år ryddet en jernalder gravhaug på Borge. Denne gravhaugen ligger rett ved siden av leden. Selve merkingen i fjord gjorde vi etter anvisning fra fylkeskonservatoren. Etter noen klager fra de som brukte leden, har vi foretatt en ekstra merking i år.

 

Utgivelser.

Årboken Røter er også utgitt i år med mange interessante artikler. Det er interessante artikler som spenner over en periode på 200 år, om krig og fred, stort og smått. Med andre ord et allsidig innhold.
Medlemmene og ikke medlemmer oppfordres til å bidra med stoff til nye utgaver, slik at vi kan se fram til nye utgaver og bevaring av bygdas historie.
Årbokkomitèen har bestått av: Eigill Tangen (leder), Torunn Båtvik, Aina Åsheim, Jan Wilhelm Berg, Inge Johansen og Odd Henæs.
Styret retter en stor takk til årbokkomitèen for det store arbeidet de legger i å utgi denne boka og ta vare på bygdas historie.

 

Medlemsutvikling.

Ved årsskifte var det 145 Medlemmer som er 3 mindre enn ved forrige årsskifte.

 

Økonomi.

Råde Historielag har en grei økonomi og det vises til regnskapet.

 

 

Råde den 7. januar 2016.

 

 

 

John Grimstad Jørgen Gjersøe Anette Dingtorp

 

 

 

Villy Saltermark Per Anton Berge