Om Råde Historielag 2015

Råde Historielag hadde årsmøte den 12. februar 2015 og kan se tilbake på et vanlig godt år i 2014.

Laget har nesten 150 medlemmer, som er en liten økning fra forrige år.

 

Laget eier bygdetunet og husmannsplassen Nordre Dalen i Tombdalen. Vi fikk i 2013 flyttet et stabbur til bygdetunet. Dette trenger en del reparasjon. Vi hadde håpet at det skulle vært gjort i 2014, men det fikk vi ikke til. Det vil derimot bli gjort nå i 2015. Det skal først og fremst legges nytt tak, og noe av kledningen må blant annet skiftes. Noen av lagets medlemmer gjorde et imponerende arbeid og fikk i gang igjen hestevandringen på bygdetunet, Denne har vi ikke kunnet bruke på flere år. Vi hadde lynnedslag i 2014 som ødela alarmanlegget på bygdetunet. Dette ble en stor kostnad for laget, selv om noe ble dekket av forsikringsselskapet.

 

I Nordre Dalen har vi fått malt vinduene både utvendig og innvendig, og vi har delvis får grøftet rundt huset. Vi håper å få gjort resten i 2015.

 

De faste årlige driftsomkostningene med alarm, forsikring strøm m.v. utgjør ca 50.000,- kr. pr. år, og i tillegg kommer vanlige vedlikeholdsutgifter. Dette utgjør den største delen av våre utgifter. Til reparasjonen av stabburet har vi vært så heldige og fått innvilget og utbetalt et beløp fra Sparebankstifte

lsen Østfold Akershus.

 

Historielaget har fått tilbud om å overta den gamle smia etter smed Olafsen. På årsmøtet ble det enstemmig vedtatt at Historielaget skal forsøke å overta denne smia, da denne smia har en spesiell historie i Råde. Dette blir et stort og kostbart arbeide, hvor vi håper på at mange stiller opp på dugnad. Bare arbeidet med merking av gjenstandene hvor de var i smia osv. vil ta lang tid. Vi søker nå råd hos fagfolk som har flyttet slike hus før, slik at vi kan planlegge arbeidet på en fornuftig og god måte.

 

Pilegrimsleden som ble opparbeidet gjennom Råde i 2005, har i 2014 blitt ryddet og merket på nytt gjennom Råde. Historielaget har ryddet og merket leden fra dele mot Tune og til Råde Kirke. I henhold til en avtale med Råde Kommune har Historielaget påtatt seg det årlige vedlikeholdet av leden på samme strekning. For dette arbeidet vil vi få en årlig godtgjørelse, på samme måte som vi får for vedlikehold av de tre skansene i bygda. Ved Vetaåsen skanse har vi etter tillatelse av grunneieren ryddet noe vegetasjon slik at utsikten blir noe bedre enn den har vært.

 

Det ble avholdt 5 temamøter i løpet av året. Den 26.02.14 kåserte Jan Ingar Båtvik om biologiske rester fra forgangen tid. Fantes Geirfuglen i Råde

.

Til møte som ble avholdt 26.03.14 hadde vi invitert historielagene i Fredrikstad, Onsøy, Rygge og Moss. Som foredragsholdere hadde vi professor dr. Odd Arvid Storsveen og forsker dr.phd. Morten Nordhagen Ottosen, begge fra Universitetet i Oslo. De tok for seg det som skjedde i 1814. Møtet trakk ca 190 tilhørere, noe vi var meget godt fornøyd med.

 

Den 24.04.14 tok Jan Erik Sundby oss med på en vandring på Tomb, og kåserte om Tombs historie.

 

Den 18.09.14 kåserte Bjørn Enger om fyrene i Oslofjorden og

 

Den 10.12.14 kåserte Gunnar Walter Richter Johansen om glimt fra gamle Moss.

 

Den 25.05.14 var det en vandring i område Tomb, Krogstad og Hestevold. Guider var Eigill Tangen og Erik Rønning Johansen.

 

Bygdedagen ble avviklet søndag den 15.juni på tradisjonell måte. Sogneprest Gyda Hesla holdt friluftsgudstjeneste, etterfulgt av stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjelmdal som holdt tale og oppsummerte bl.a. året 1814 og prins Christian Fredriks plass i denne sammenheng. Kulturskolen, Råde Musikkorps, Leikarringen m.fl. deltok. I bryggerhuset hadde Bygdekvinnelagets vevstue hadde utstilling, gamle maskiner og lignende ble også utstilt og det ble tresket med piggmaskin som ble trukket av hestevandringen.

 

Årboken ”Røtter” er også utgitt i 2014, og komiteen som har arbeidet med den har igjen gjort et stort og verdifullt arbeide som de skal ha stor takk for. Vi ser det som svært viktig for senere generasjoner at bygdas historie blir nedskrevet og tatt vare på på denne måten.

 

I 2015 har vi allerede holdt to møter. Historikeren Trond Svandal var på møte i januar og kåserte om krigen i 1814 i Østfold.

I forbindelse med årsmøtet kåserte Anne Sophie Hygen om livet i middelalderen.

 

Den 16. april kommer John L. Jones til Bøndenes Hus og kåserer om sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold, som var født i Trondheim, men bare 14 år gammel rømte til København. Ble 25 år gammel adlet med navnet Tordenskiold. Det er en utrolig historie som knytter seg til Tordenskiold, og vi vil helt sikkert blir bedre kjent med den under møtet den 16. april.

 

Det er bygdedag søndag den 14. juni på Bygdetunet. Dagen blir feiret på  tradisjonelt vis, med friluftsgudstjeneste, tale, underholdning, utstillinger m.v.

 

Torsdag den 24. september kommer Jon Michelet til Grendehuset og snakker om Krigsseilerne. Jon Michelet er meget godt kjent, og særlig hans engasjement for krigsseilerne.

 

Slektsgransking er populært, og mange er beskjeftiget med det, men ikke alle har kommet i gang. Dagfinn Larsen kommer onsdag 28. oktober til Bøndenes Hus og orienterer om slektsgransking. Han kan helt sikkert gi mange gode råd for den som vil starte, og til de mer viderekomne.

 

Torsdag den 3.desember har vi julemøte på Furuly. Lars Ole Klavestad vil da kåsere om arkitekturen i Fredrikstad. Han har gitt ut en bok om dette emnet, men han er også kjent for å ha mye kunnskap om stedsnavn, og historien rundt disse. Det vil også bli en julemeny under dette møte.

 

Etter årsmøtet består styret av leder John Grimstad, nestleder Jørgen Gjersøe kasserer Villy Saltermark, sekretær Tarald Amundsrud og styremedlem Anette Dingtorp.

 

Styret i Råde Historielag