Årsberetning 2014

Årsberetning Råde Historielag 2014

Etter årsmøte som ble avholdt på Bøndenes Hus 26. februar 2014 ble følgende valgt:

 

Styret:

Leder John Grimstad

Nestleder Jørgen Gjersøe

Styremedlem, kasserer Villy Saltermark

Styremedlem, sekretær Ingjerd Rosnes Berg

Styremedlem Trond Holmen

 

Varamedlemmer: Per Anton Berge

Liss Cathrine Holme Stokker

Reidar Simensen

 

Museumskomite:

Leder: Erik Haugesten

Medlemmer: Per Johannes Auberg

Asbjørn Trandem

Anders Martin Solberg

Roy Arne Olsen

Gerd Syverstad

Sigrun Sparre Enger

Aina Åsheim

Linda Åsheim

Solveig Høgalmen

 

Revisorer Kari Horntvedt

Øivind Lågbu

 

Valgkomite Viggo Sundby

Kari Baardseth

Hans Ole Weel

 

Styremøter

Det har vært avholdt 8 styremøter i 2014 og 59 saker er behandlet. Varamedlemmene deltar på styremøtene. Museumsstyrets leder Erik Haugesten deltar også.

 

Representasjon:

Eigill Tangen møter i Østfoldmuseums museumsråd.

 

Vandringer ved Eigill Tangen og Erik Rønning Johansen

25.05.14 Historisk vandring i området Krogstad, Hestevold, Tomb.

Arrangementer og møter.

Årsmøtet 26.02.14 Jan Ingar Båtvik: Biologiske rester fra for-

gangen tid. Fantes Geirfuglen

i Råde.

Temamøter:  26.03.14 Professor dr.art. Odd Arvid Fra opprør til krig og fred i

Storsveen og forsker dr.phd 1814.

Morten Nordhagen Ottosen

 

24.04.14 Jan Erik Sundby Vandring på Tomb og kåseri

om Tombs  historie.

18.09.14 Bjørn Enger Fyrene i Oslofjorden

10.12.14 Gunnar Walter Richter Glimt fra gamle Moss

Johansen.

Til møtet den 26.03.14 hadde vi invitert historielagene i Moss, Rygge, Onsøy og Fredrikstad. Det var godt oppmøte. Vi har ikke noe eksakt tall for hvor mange som var der, men ut fra antall stoler vi satte inn i salen og belegget av disse, anslår vi at det var ca. 190 mennesker til stede. Vi fikk mange gode og hyggelige tilbakemeldinger etterpå.

 

Bygdedagen

Bygdedagen fant sted søndag 15.juni. Noen medlemmer fra museumskomiteen hadde gjort et godt arbeid før dugnaden, som vanlig ble gjennomført uka før bygdedagen. Bygdetunet presenterte seg fra sitt beste både ute og inne. Stor takk til dere som deltok i dugnaden.        Per Andersen var også i år gavmild med flotte blomster til å pynte med på bygdetunet.

Bygdedagen var godt besøkt. Dagen ble innledet med at sognerest Gyda Hesla ankom bygdetunet med hest og trille. Bjørn Strømnes var som i tidligere år kusk. Sognepresten holdt  friluftsgudstjeneste og kantor Børge Sandal sørget for musikken.

Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal holdt tale for dagen og oppsummerte  bl.a. året 1814 og prins Christian Fredriks plass i den sammenheng.

Kulturskolen bidro, det samme gjorde Råde Musikkorps og leikarringen.

Hestevandringen, som ikke har vært i bruk på 25 år, var nå satt i brukbar stand igjen. Det var meningen at det skulle vært en hest som skulle trukket den, men det ble imidlertid en gråtass som ble brukt for å trekke hestevandringen, som igjen trakk piggmaskinen ved treskingen.

Råde Bygdekvinnelags vevstue bidro med utstilling av arbeider derfra. Råde og Onsøy rideklubb bidro med hest og vogn, så en kunne få seg en kjøretur. Ivar Grimstad stilte ut sauer med lam.

En steinhugger fra Borge var og demonstrerte sitt håndverk.

Det var utstilt flere gamle traktorer med redskap, tre hjuls varemotorsykkel, gammel moped, gammel motorsag, m.v.

Aud Kari Holme og Bjørg Alette Holmen bakte brød i bakerovnen

Det var god avsetning på brødskiver fra nybakt brød, sveler, kaffe og varm grøt som igjen ble varmet i et feltkjøkken.

Det praktiske rundt selve arrangementet fungerte bra og styret takke alle som bidro til at bygdedagen 2014 ble en vellykket dag.

 

Deltagelse på div.møter.

På Østfold Historielags årsmøte våren 2014 møtte John Grimstad

På Østfold Historielags høstmøte møtte Villy Saltermark.

 

Forhold til Råde Kommune

Historielaget hadde en del gjenstander i Rådhuset i de lokalene som det tidligere underhuset disponerte. Da kommunen trengte disse lokalene selv, fikk vi beskjed om at vi måtte fjerne dette fra rådhuset innen 1. september. Vi fjernet en del som nå står på bygdetunet, men mens vi holdt på med dette fikk vi beskjed om at vi kunne la det vi enda ikke hadde fjernet stå i rom 5 (et lager) i kjelleren på rådhuset. Senere har vi igjen fått beskjed om at det må fjernes fra rom 5 innen 1. februar. Råde lokalsamling (tidligere underhuset) får sannsynligvis disponere lokaler i gamle E-verket, og det kan være en mulighet at historielaget kan få ha sine eiendeler der.

Bygdetunet er ikke et egnet sted for oppbevaring av dette.

 

Bygdetunet, Teltebua og Nordre Dalen.

Vi har fått kjøpt ei steintrapp og montert den som trapp til stabburet. Vi har ikke fått ordnet med reparasjon av taket og kledd om deler av stabburet i år, men vi tar sikte på at det blir gjort i 2015. Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har bevilget oss kr 25.000,- til reparasjon av stabburet, og pengene er allerede utbetalt.

Vi har lagt gulv i et lae i låven, for på den måten få bedre plass til vise fram de gjenstandene som laget eier. Hestevandringen er restaurert og er nå brukbar igjen. Det er lagt tak over den, og vi håper at den da vil være brukbar i lang tid.

Vinduene i Nordre Dalen er tjæret utvendig og malt innvendig i år. Huset bør tjæres også utvendig, helst i 2015. Det er videre delvis grøftet rundt huset, men det arbeidet er ikke ferdig enda. Det er nødvendig å få fullført det, fordi det er vann i kjelleren.

 

Skansene.

Skansene er ryddet på vanlig måte, og det er fjernet noe vegetasjon i veien som går fra Gyllerås mot Høyås. Etter tillatelse fra grunneieren ved Vetaåsen er det fjernet noe vegetasjon utenfor selve området til skansen, og utsikt derfra er nå noe bedre enn den var.

 

Pilegrimsleden.

Historielaget fikk en henvendelse fra Østfold Fylkesmuseum via Råde Kommune om historielaget kunne påta seg å være med på oppgradering av pilegrimsleden gjennom Råde. Etter en befaring sammen med bl.a. fylke og kommunen, påtok vi oss og oppgradere pilegrimsleden fra kommune delet mot Tune og til Råde Kirke. Fire medlemmer deltok i dette arbeidet, og dette er ferdig, bortsett fra at det skal kjøres ut et bord med krakk, som skal stå ved Borge. Dette blir kjørt ut til våren. Dette arbeid innbrakte noen midler til lagets kasse. Vi har påtatt oss og vedlikeholde leden hvert år, og vi skal få en godtgjørelse for det.

 

Utgivelser.

Årboken Røter er også utgitt i år med mange interessante artikler. Den er i år noe tykkere enn foregående år, fordi årets utgave inneholder en god del stoff om 1814. En stor takk til de som har gitt bidrag til boken.

Medlemmene og ikke medlemmer oppfordres til å bidra med stoff til nye utgaver, slik at vi kan se fram til nye utgaver og bevaring av bygdas historie.

 

Årbokkomitèen har bestått av: Eigill Tangen (leder), Torunn Båtvik, Aina Åsheim, Jan Wilhelm Berg og Odd Henæs.

Styret retter en stor takk til årbokkomitèen for det store arbeidet de legger i å utgi denne boka og ta vare på bygdas historie.

 

Medlemsutvikling.

Ved årsskifte var det 148 Medlemmer som er 9 mindre enn ved forrige årsskifte.

 

Økonomi.

Råde Historielag har en grei økonomi og det vises til regnskapet.

 

 

Råde den 27. januar 2015.

 

 

 

John Grimstad Jørgen Gjersøe Ingjerd Rosnes Berg

 

 

 

Villy Saltermark Trond Holmen