Vedtekter Råde Historielag

Vedtekter for Råde Historielag

(Endret etter vedtak på årsmøtet 19.2.2013 med utgangspunkt i gjeldende vedtekter fra 27.1.1994)


1.                  Formål

Råde Historielag vil fremme og vekke den historiske interessen blant Råde kommunes befolkning.

Råde Historielag er tilsluttet Østfold Historielag.


2.                  Virksomheten

Laget søker å nå dette mål bl.a. ved å:

avholde møter med historiske foredrag.

samle opplysninger om tradisjon, målføre, stedsnavn og folkeminner av alle slag

delta i arbeidet med registrering, bevaring og fredning av kulturminner i Råde

stimulere og hjelpe slektsgranskere

arrangere Bygdedagen i Råde


3.                  Bygdetunet, Teltebua og Nordre Dalen

Råde Historielag eier og driver Bygdetunet, Teltebua og Nordre Dalen i Råde.

Styret velger leder og medlemmer i husstyret for Bygdetunet og Teltebua og i komiteen for Nordre Dalen. Lederne har adgang til styremøter i Råde Historielag, men uten stemmerett.

Lederne skal holde styret løpende orientert om bygningenes befatning, og fremskaffe forslag om vedlikehold.

Historielagets faste eiendommer, g.nr/br.nr. 56/24 og 25/11, kan ikke pantsettes, selges eller overdras, og eventuelle kreditorer kan ikke med rettslig virkning ta utlegg i eiendommene.

Skulle Råde Historielag bli oppløst går grunnen tilbake til hovedbølet uten vederlag. Eventuell bebyggelse, inventar og mulige andre eiendeler stilles i så fall til rådighet for Fylkeskonservatoren i Østfold/ Østfoldmuseet.


4.                  Medlemsskap

Medlem av laget kan enhver bli som støtter lagets formål og betaler årskontingent

Årsmøtekontingenten fastsettes på årsmøtet.

Råde Historielag betaler kontingent per medlem til Østfold Historielag. Beløpet fastsettes av årsmøtet i Østfold Historielag.

Utmelding skal skje skriftlig.


5.                  Årsmøtet

Laget holder årsmøte innen utgangen av februar hvert år.

Møtet kunngjøres ved direkte kontakt med medlemmene senest 1 måned før møtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må innsendes til styret innen 20. januar

Innkalling med sakliste sendes ut senest to uker før møtet.

 

På årsmøte behandles:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Styrets årsberetning

Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.

Fastsettelse av årskontigent

Innkomne forslag

ValgFor å beholde kontinuitet i styret, kan ikke flere enn maksimalt 3 av de 5 styremedlemmene stå på valg årlig.

Valg av leder for 1 år

Valg av nestleder for 2 år

Valg av sekretær for 2 år

Valg av kasserer for 2 år

Valg av ett styremedlem for 2 år

Valg av 3 vararepresentanter. Vararepresentantene har anledning til å møte på styremøtene uten at det foreligger forfall blant styremedlemmene. Er styret fulltallig har vararepresentantene ikke stemmerett.

Valg av en revisor årlig, for 2 år. Det skal være to revisorer.

Valgkomiteen består av 3medlemmer hvor en velges hvert år for tre år . Den som har sittet lengst i komiteen er leder av denne.

Valg av leder av museumskomité. Leder har møte og talerett i historielagets styre.

Det velges ti medlemmer til museumskomité.


6.                  Styret

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 nedlemmer er til stede.

Er det medlemmer innenfor historielagets rekker som tar opp saker styret finner hører inn under lagets arbeidsområde, kan det settes ned spesielle interesseutvalg.


7.                  Forslag

Forslag som kommer laget ihende, og som ønskes behandlet av laget, skal behandles av styret og legges fram på årsmøtet med styrets innstilling.

Vanlige forslag krever alminnelig flertall.

Forslag til endring av vedtektene krever at 2/3 av de tilstedeværende medlemmer gir sin støtte.


8.                  Oppløsning/opphør av virksomheten

Råde Historielag opphører hvis 2 påfølgende årsmøter, hvorav det ene kan være ekstraordinært, beslutter dette med 2/3 flertall.

Angående lagets eiendom, se under punkt 3. Bygdetunet.


Råde 19. februar 2013

 

 

Neste Møte :

Se Aktiviteter